Låt oss redogöra det uppenbara
Vi väljer att presentera de uppenbara skillnaderna för att sedan gå igenom svaret på frågan. Här kan vi enas om att en smartphone är en maskin som består av tekniska utbytbara komponenter och att en häst är ett levande ting som motsatsvis inte har tekniska utbytbara komponenter. Hästen andas, matas, tränas och utsätts för yttre samt inre åverkan som kraftigt avviker från hur vi hanterar en smartphone. Din smartphone kräver inte samma underhållning eller stimulans som ett levande djur. Blir en häst understimulerad tappar den både kondition och muskler. Vid byte av ryttare, underlag, sadel eller miljö kan beteendet förändras. Din smartphone drabbas inte av lika omfattande förändringar om du låter någon annan använda den. Ganska uppenbara skillnader eller hur?

Vad har dessa två objekt gemensamt?
En smartphone och likaså ett levande djur utgör lös egendom, vilket innebär att lagstiftningen som tillämpas i samband med en överlåtelse är antingen Konsumentköplagen eller Köplagen. Lagstiftningen som tillämpas i det specifika fallet beror på om överlåtelsen sker från en näringsidkare till en konsument eller om överlåtelsen sker mellan två privatpersoner (alternativt mellan två näringsidkare). I huvudsak gör respektive lag inte skillnad på vardagliga kapitalvaror och levande djur, vilket är viktigt att känna till.

Varför är detta ett problem?
Även om det framgår av Konsumentköplagen och Köplagen att bl.a. varans art, egenskaper och ändamålet för varans användning ska beaktas vid fastställande av ”fel i vara”, så är det fortfarande svårt att definiera vad som utgör ett fel. Utfallet för en smartphone och för en häst blir annorlunda både i teori och i praktik. Att identifiera och definiera ett fel i en häst blir problematiskt om överlåtelseprocessen varit bristfällig, om det funnits undermåliga avtalshandlingar, bristande besiktningsunderlag, utebliven besiktning eller andra lämpliga undersökningar. Att äga ett levande djur kräver löpande individuella åtgärder för varje häst som inte framgår av en manual på samma sätt som när du köper en ny smartphone.

Det är ett speciellt handelsobjekt som konstant förändras på in- och utsidan av olika anledningar, vilket kan föranleda komplikationer mellan avtalsparter. De kan inneha fel i sin anatomi som inte direkt inverkar på hästens funktionsduglighet, som t.ex. en lös benbit som idag inte utgör ett problem, men som kanske kan innebära ett problem i framtiden. Hästar kan även ådra sig beteendestörningar samt röntgenförändringar som är svåra att kartlägga bakåt i tiden. Ovannämnda exempel illustrerar svårigheterna och lämpligheten kring felbestämmelserna i Konsumentköplagen och Köplagen.

Exempel på när det blir komplicerat
Det blir som mest komplicerat när tvisterna omfattas av Konsumentköplagen eftersom fel som uppenbarar sig inom de första sex månaderna anses ha förelegat vid köpets ingående, vilket skapar en betungande bevisbörda för näringsidkaren att visa att felet inte förelåg vid riskens övergång. Konsumentköplagen och Köplagens applicering på levande djur inverkar även på köparens möjligheter att begära vissa påföljder vid ”fel i vara” eftersom de kan vara svåra att tillämpa i praktiken. Att omleverera en felfri vara, d.v.s. en ny häst, sker inte lika lätt som att leverera en ny smartphone. Detsamma gäller om du ska avhjälpa felet på ett levande djur vilket kan innebära operation, ingrepp eller behandling, till skillnad mot en mjukvaruuppdatering eller byte av tekniska komponenter.

Vad är lösningen?
En förändring av Konsumentköplagen och Köplagen i vissa särskilda avseenden hade kunnat skapa bättre förutsättningar för samtliga parter, likt Konsumenttjänstlagen som inte är tillämpbar på levande djur. En sådan förändring kommer sannolikt att dröja, därför vill vi presentera några av våra tips om du ska köpa eller sälja en häst.

Tips på bra saker att tänka på
– Undersök och efterfråga all information om hästen.
– Efterfråga journalanteckningar från veterinärbesök.
– Var transparant vid informationsutbyte.
– Dokumentera.
– Provrid hästen i olika miljöer med din personliga utrustning.
– Genomför lämpliga besiktningar.
– Upprätta skräddarsydda avtal.
– Teckna försäkringar.

Om du vill veta mer kan du alltid läsa artikeln på Hippson med George Jansizian
Klicka här för att läsa hela intervjun

Kontakta oss om du vill ha juridisk rådgivning eller hjälp med att upprätta avtal i samband med att du köper eller säljer en häst, läs mer på vår hemsida under fliken djur.